Gospodarowanie odpadami

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Właściciele nieruchomości, na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązani są do zbierania odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości w sposób selektywny. Selektywna zbiórka odpadów polega na tym, że odpady muszą być podzielone na następujące frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, bioodpady.

Wszyscy mieszkańcy zobligowani są do segregowania odpadów. Niezastosowanie się do tych wymogów spowoduje naliczenie odpowiednio wyższych opłat z tytułu odbioru odpadów i będą one wynosić 2 krotność stawki podstawowej, czyli 58,00 zł.

Przypominamy również, że od 1 stycznia 2021 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zamieszkałych nieruchomości jest iloczynem liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz miesięcznej stawki za każdą osobę w wysokości 29,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Z opłat mogą być zwolnieni właściciele nieruchomości, w których mieszkają osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na czas określony w decyzji o przyznaniu świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wydanej przez właściwy organ.

Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, ustalona została opłata zmniejszona o kwotę 3 zł za jednego mieszkańca miesięcznie (tylko w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny).

System gospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Rudna nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych.

Zarządcy lub właściciele tych niezamieszkałych nieruchomości podpisują umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Rudna, który dostępny jest na stronie www.bip.rudna.pl w zakładce Gospodarowanie odpadami.

Jak segregować odpady?

Segregacja odbywa się zgodnie z określonymi zasadami.

1) Pojemnik brązowy z napisem BIO

Wrzucamy:

– obierki i skórki warzyw i owoców

– filtry po kawie i herbacie razem z papierowym filtrem;

– odpady kuchenne i spożywcze;

– odpady zielone (odpady z pielęgnacji ogrodów i trawników, m.in. skoszona trawa, liście, drobne gałęzie.

Nie wrzucamy:

– kości (do odpadów zmieszanych),

– mięsa (do odpadów zmieszanych),

– kamieni (do odpadów zmieszanych),

– popiołu , (do odpadów zmieszanych)

– ziemi(do odpadów zmieszanych) ,

– odchodów zwierzęcych(do odpadów zmieszanych) .

2) Pojemnik zielony z napisem SZKŁO

Wrzucamy:

– opakowania ze szkła, np. butelki, słoiki;

– stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalami i tworzywami (bez kapsli, zakrętek, obrączek na szyjkach).

Nie wrzucamy:

– luster (do odpadów zmieszanych)

– porcelany (do odpadów zmieszanych),

– fajansu i szkła zbrojonego (do odpadów zmieszanych),

– zużytych żarówek (oddajemy podczas zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub do PSZOK-u),

– lamp neonowych(oddajemy podczas zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub do PSZOK-u),

– termometrów (oddajemy podczas zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub do PSZOK-u),

3) Pojemnik niebieski z napisem PAPIER

Wrzucamy:

– książki,

– gazety,

– zeszyty,

– torby papierowe,

– kartony,

– tekturę,

– foldery,

– katalogi.

Nie wrzucamy:

– opakowań z domieszką tworzywa sztucznych (do odpadów zmieszanych),

– folii aluminiowych,

– papieru tłustego i zabrudzonego (do odpadów zmieszanych) ,

– kartonów po napojach (do pojemnika na plastik)

4) Pojemnik żółty z napisem METALE i TWORZYWA SZTUCZNE

Wrzucamy:

– niezakręcone butelki typu PET,

– opakowania wielomateriałowe (zgniecione kartoniki po napojach, kubki po produktach mlecznych, niezakręcone opakowania po chemii gospodarczej, np. po płynach do mycia naczyń, płynach do kąpieli, szamponach itp.;

– folię i torebki z tworzyw sztucznych,

– puszki aluminiowe.

Nie wrzucamy:

– styropianu (do odpadów zmieszanych)

– butelek i pojemników po olejach niespożywczych (chłodniczych, silnikowych) – do PSZOK-u,

– naczyń jednorazowych (do odpadów zmieszanych),

– plastikowych zabawek (do odpadów zmieszanych),

– szczoteczek do zębów (do odpadów zmieszanych),

– strzykawek (PSZOK),

– szklanych i plastikowych opakowań po lekach (do aptek)

– opakowań po lekach i produktach biobójczych (do aptek).

Uwaga! Przed wrzuceniem opakowania koniecznie je zgnieć!

Przypominamy, że zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem i opakowaniami wielomateriałowymi, a także oddzielanie bioodpadów pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

Praktyka pokazuje, że na terenie gminy Rudna pojawiają się duże problemy z segregowaniem odpadów z papieru.

W związku z powyższym przypominamy, że karton po mleku czy soku to przykład opakowania wielomateriałowego. Wyrzucamy je do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Papierowe ręczniki powinniśmy umieszczać w pojemniku na odpady zmieszane, ponieważ zabrudzone, tłuste lub mokre ręczniki papierowe nie nadają się do recyklingu. Ta sama zasada dotyczy chusteczek higienicznych. Do pojemnika na papier nie należy wrzucać również tapet, paragonów sklepowych czy worków po materiałach budowlanych.

Ponadto należy pamiętać, że przed wrzuceniem odpadów z papieru i tektury do pojemników, należy usunąć wszelkie elementy z innych tworzyw, takich jak: spinacze biurowe, zszywki, płócienne okładki, foliowe okienka z kopert.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rudna mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady w ramach uiszczanej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami.

PSZOK prowadzony jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej, zlokalizowany przy ul. Witosa i odbiera w ramach uiszczanej opłaty z tytułu odbioru
i zagospodarowania odpadów : papier i tekturę, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, bioodpady, odpady odzież i tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony (stanowiące odpady komunalne), chemikalia, meble
i odpady wielkogabarytowe, odpady remontowe i budowlane, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek

Do PSZOK nie będą przyjmowane:

  • odpady zmieszane

  • żużle, popioły

  • szyby samochodowe i części samochodowe

  • odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające azbest, papę, smołę i inne odpady niebezpieczne

  • odpady niewłaściwie zabezpieczone, np. w pękniętych, uszkodzonych, zniszczonych, zdeformowanych opakowaniach, a także te, w przypadku których niemożliwa jest identyfikacja.

Ponadto pozostałości po odpadach płynnych powinny się znajdować w oryginalnych opakowaniach zawierających czytelną etykietę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację rodzaju odpadu oraz nie mogą być zanieczyszczone innymi substancjami niebezpiecznymi.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, nie będą przyjmowane również bioodpady pochodzące z nieruchomości jednorodzinnych, których właściciele zadeklarowali kompostowanie w przydomowych kompostownikach, z zastrzeżeniem, jak niżej.

Dopuszcza się przekazanie do PSZOK- u bioodpadów, powstałych na nieruchomościach jednorodzinnych, których jakość lub wielkość uniemożliwia prawidłowy proces kompostowania, takich jak:

a) rośliny porażone przez choroby i szkodniki, chwasty, liście zawierające duże ilości garbników,

b) grube gałęzie, igliwia, choinki, krzewy, konary, karpy drzew,

c) zużyte oleje i tłuszcze jadalne.

Godziny otwarcia punktu:

7.00- 15.00 każdy poniedziałek

10.00-18.00 każda środa

08.00-12.00 pierwsza sobota miesiąca.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2021 R.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 r. dostępny jest na stronie internetowej Gminy Rudna pod adresem: www.rudna.pl w zakładce Odpady komunalne oraz na stronie www.bip.rudna.pl w zakładce Gospodarowanie odpadami/Harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

Od stycznia 2021 r. na terenie Gminy będzie obowiązywać różna częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów biodegradowalnych z nieruchomości jednorodzinnych i wielolokalowych.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła zastrzeżenie zgodnie, z którym w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Zgodnie z definicją wynikającą z prawa budowlanego przez budynek mieszkalny jednorodzinny – należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Pozostałe nieruchomości, które nie spełniają cech budynku jednorodzinnego są nieruchomościami wielolokalowymi.

Deklaracja o gospodarowaniu odpadami 2021

 

plakat gospodarowanie odpadami