Rada Gminy jest wybierana w wyborach powszechnych przez mieszkańców na 5-letnią kadencję. Jest organem uchwałodawczym Gminy z kompetencjami stanowiącymi i kontrolnymi. Rada Gminy Rudna liczy 15 radnych.

Obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady. Do jej wyłącznych kompetencji należą między innymi: uchwalanie strategii rozwoju gminy oraz budżetu, uchwalanie wynagrodzenia wójta, przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, powoływanie skarbnika gminy, uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanie programów gospodarczych, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat oraz podejmowanie uchwał w sprawie majątku gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Rudna w kadencji 2018-2023

Joanna Bagińska

Przewodniczący Rady Gminy
przyjmuje Mieszkańców
we wtorki w godz. 14.45-15.45 w pokoju nr 105 w UG.