Zarządzanie kryzysowe odpowiada za monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji. Realizuje procedury i programy reagowania przewidziane w czasie zaistnienia klęski żywiołowej. Zajmuje się także koordynacją pomocy humanitarnej podczas klęski oraz prowadzi politykę informacyjną związaną z możliwymi zagrożeniami naturalnymi.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

59-300 Lubin
ul. Księcia Ludwika I 5
woj. dolnośląskie
powiat: lubiński
gmina: Lubin
tel. 76 746 72 00

Urząd Gminy Rudna

Szef Zespołu Reagowania w Gminie Rudna – Elżbieta Olszewska – Filip
tel. 76 749 21 27
pok. 208

DEFINICJE OGÓLNE

Zagrożenie – jest to sytuacja, w czasie trwania której jest przewidywane lub zaczyna występować niebezpieczeństwo powodujące straty ekonomiczne i poza ekonomiczne w tym utratę zdrowia, życia, przepadek mienia ludności czy szkody w ekosystemach i infrastrukturze.

Ostrzeżenie – jest to informacja o możliwości wystąpienia zagrożenia wraz z podaniem przybliżonego: terminu wystąpienia, czasu trwania, zasięgu oraz przybliżonych charakterystyk jakościowych i ilościowych przewidywanego zagrożenia (zjawiska) i ocena możliwych skutków jego wystąpienia. W zależności od rodzaju zagrożenia i sytuacji czas uprzedzenia zmienia się od kilku godzin do kilku dni.

DEFINICJE HYDROLOGICZNE

Stan ostrzegawczy – układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie przeciwpowodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym
i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.

Stan alarmowy – jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.