Ma być szybciej i łatwiej – taki jest cel zmian wprowadzonych
do rządowego programu „Czyste Powietrze”.
Przyspieszono proces rozpatrywania wniosków z 90 do 30 dni, uproszczono dokumentację. W Urzędzie Gminy Rudna znajduje się Punkt Konsultacyjny, w którym mieszkańcy mogą uzyskać wsparcie w zakresie przystąpienia do programu, którego celem jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery przez dofinansowanie ocieplenia w domach jednorodzinnych.

W programie „Czyste Powietrze” mogą brać udział właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Ogólne warunki dofinansowania:

W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach Programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym, oraz na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.:

– został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,
– zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
– nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej.

Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła oraz jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.

W nowej wersji program Czyste Powietrze podzielono na dwa poziomy dofinansowania.

Warunki jakie należy spełniać przy składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach poziomu podstawowego:

 • roczny dochód beneficjenta pochodzący z różnych źródeł nie może przekroczyć 100 000 zł,
 • brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta bez konieczności przeliczania dochodu na każdego członka gospodarstwa domowego,
 • maksymalna kwota dotacji jeśli beneficjent wymienia wysokoemisyjne źródło ciepła na pompę ciepła nie może przekroczyć 25 000 zł,
 • w przypadku wymiany wysokoemisyjnego źródła ciepła na inne źródło ogrzewania niż pompa ciepła kwota dofinansowania nie może przekroczyć 20 000 zł,
 • możliwy jest również do uzyskania „bonus” w postaci dodatkowych 5 000 zł na instalację fotowoltaiczną,
 • maksymalna kwota dotacji na przedsięwzięcie np. na ocieplenie budynku, wymianę okien, a w którym nie bierze się pod uwagę wymiany wysokoemisyjnego źródła ciepła, nie może przekroczyć 15 000 zł2.

Warunki jakie należy spełniać przy składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach poziomu podwyższonego:

 • beneficjenci, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1 400 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego oraz 1 960 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
 • w celu potwierdzenia ww. dochodu do wniosku o dofinansowanie konieczne jest dołączenie zaświadczenia o przeciętnym miesięczny dochodzie,
 • maksymalna kwota dofinansowania bez względu na wybrane nowe źródło ciepła nie może przekroczyć 32 000 zł,
 • możliwy do uzyskania jest „bonus” w postaci 5 000 zł na instalacje fotowoltaiczną,
 • maksymalna kwota dotacji na przedsięwzięcie np. na ocieplenie budynku, wymianę okien, a w którym nie bierze się pod uwagę wymiany wysokoemisyjnego źródła ciepła, nie może przekroczyć 15 000 zł.

Więcej informacji na temat Programu Czyste Powietrze można uzyskać pod adresem: https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie. 

W celu uzyskania zaświadczenia o przeciętnym miesięcznym dochodzie, aby uzyskać podwyższony poziom dofinansowania, należy udać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej, Plac Zwycięstwa 5, tel. 76/ 724 68 51.

Dodatkowo w Urzędzie Gminy Rudna znajduje się Punkt Konsultacyjny, którego zadaniem jest wsparcie mieszkańców Gminy poprzez:

 • pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie,
 • wstępna weryfikacja wniosków o dofinansowanie złożonych przez beneficjentów w Gminie Rudna w formie papierowej ,
 • przekazanie zweryfikowanych wniosków o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • pomoc w przygotowywaniu wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.

Wsparcia w ww. zakresie będą udzielali pracownicy Urzędu Gminy Rudna od poniedziałku do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu terminu konsultacji pod numerem tel.: 76/ 74 92 131 lub 76/ 74 92 132.