Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu
z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Rachmistrzowie wykonywać będą czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

pis przeprowadzony będzie w dniach 1-30 kwietnia. Kandydat na rachmistrza spisowego musi mieć skończone 18 lat i wykształcenie co najmniej średnie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, cieszyć się nieposzlakowaną opinią oraz nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Rudna, w biurze podawczym lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: sekretariat@rudna.pl), platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich) na adres Urząd Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna.

O dacie wpływu dokumentów decyduje:

  • w przypadku osobistego złożenia dokumentów w Urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do Urzędu;
  • w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową Urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);
  • w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
  • w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Więcej informacji można uzyskać w Ogłoszeniu – nabór kandydatów na rachmistrza spisowego oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Urzędzie Gminy Rudna – nr tel. 76/ 749 21 05.

Kandydat na rachmistrza zobowiązany jest wypełnić Formularz zgłoszeniowy na rachmistrza.