OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy obiektu unieszkodliwienia odpadów wydobywczych „Żelazny Most” w granicach administracyjnych gminy RudnaNa podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) dalej upzp,w nawiązaniu do art. 67 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688 ze zm.) dalej zmupzp oraz uchwały Rady Gminy nr LV/404/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania ww. planu miejscowego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu tego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie odbywa się w dniach od 6 maja 2024 roku do 27 maja 2024 roku w siedzibie Urzędu Gminy Rudna w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 maja 2024 r. w Urzędzie Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna, w godzinach 15.30 do 16.30.
Zgodnie z art.18 ust. 1 upzp, w nawiązaniu do art. 67 ust. 3 pkt 4 zmupzp, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Rudna:
– na piśmie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59- 305 Rudna,
– w formie elektronicznej przez system ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@rudna.pl
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do 10 czerwca 2024 r.
Wymieniony projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny, od dnia wyłożenia, na stronie bip.rudna.pl
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 2,3,4,5 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego planu miejscowego, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj. projektem planu miejscowego, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami. Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Rudna, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2024 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Wójt Gminy Rudna.

Wójt Gminy Rudna

Zbigniew Grabowski

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Rudna, z siedzibą przy pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest poprzez e-mail: iod@rudna.pl
3. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia stadium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej bip.rudna.pl oraz w siedzibie Administratora.