logo Gminy RudnaUchwalanie nowego regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz ustalenie opłat i stawek za korzystanie z cmentarzy – to jeden z punktów porządku obrad – zaplanowanej na 17 grudnia 2020 r. – sesji Rady Gminy Rudna. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy. Początek o godz. 15.00.

Radni podczas czwartkowego posiedzenia mają uchwalić także Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rudna na 2021 rok.

Procedowane będą także projekty uchwał w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rudna na lata 2020-2035 oraz w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rudna.

Wójt Gminy Rudna złożył także projekt uchwały intencyjnej dotyczącej wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów.

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w dniu 17 grudnia 2020 r. o godz. 1500, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Rudna odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Rudna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXV sesji Rady Gminy Rudna.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXVI-1].
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Rudna na 2020 rok (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXVI-2].
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków gminy, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXVI-3].
 7. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności
  z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXVI-4].
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych
  w Gminie Rudna oraz ustalenia opłat i stawek cmentarnych (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXVI-5].
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rudna na 2021 rok (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXVI-6].
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023  (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXVI-7].
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rudna na lata 2020-2035” (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXVI-8].
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rudna (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXVI-9].
 13. Informacja o pracy Wójta Gminy Rudna i realizacji uchwał Rady Gminy Rudna.
 14. Wystąpienia i zapytania radnych.
 15. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady

/-/ Joanna Bagińska