Rada Gmina Rudna przyjęła sprawozdanie w wykonanie budżetu za 2020 r. i udzieliła wójtowi absolutorium. – To był trudny covidowy rok, ale dzięki dobrej i konstruktywnej współpracy udało się zrealizować założony plan. Dziękuję radnym, sołtysom, moim współpracownikom i oczywiście mieszkańcom. Tempa nie zwalniamy i wierzę, że bieżący rok będzie jeszcze lepszy – podsumował szef rudnowskiego samorządu.

Za udzieleniem wójtowi absolutorium głosowało 10 radnych, dwóch wstrzymało się od głosu, a jeden był przeciwko. Absolutorium jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że ubiegłoroczne działania finansowe wójta były prawidłowe. Otrzymania go gratulowała wójtowi przewodnicząca Rady Gminy Joanna Bagińska i współpracownicy, a radni skwitowanie nagrodzili oklaskami.

Głosowanie poprzedziło przedstawienie raportu o stanie gminy. To podsumowanie rocznej działalności wójta. Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Rudna:
http://bip.rudna.pl/cms/15784/raport_o_stanie_gminy_rudna

Ubiegłoroczny budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 71.431.140,64 zł i w stosunku do planu został zrealizowany w 98,42 proc.

Dochody bieżące wyniosły 66.713.621,19 zł. Ich największa część – 46 proc. to wpływy z tytułu podatków i opłat, 22 proc. stanowią dotacje, 14 proc. udziały w podatkach, 11 proc. subwencje, 5 proc. darowizny i 2 proc. inne dochody.

Na koniec 2020 roku nadwyżka budżetu wynosiła 5 869 570,98  zł. Gmina Rudna nie posiadała zadłużenia, a kwota nadwyżki budżetowej po uwzględnieniu wyniku roku 2020 wynosiła 27 844 947,56 zł.

Podczas sesji absolutoryjnej zaprzysiężony został nowy radny. Sebastian Kuchar odebrał zaświadczenie o wyborze z rąk przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Marzeny Rzeszowskiej.

W 2020 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

 • Zakończono przebudowę drogi Naroczyce – Chobienia ul. Laskowa o dł. 1,464 km. Całkowity koszt realizacji zadania – 1 205 795,97 zł. Zadanie dofinansowywane było z Funduszu Dróg Samorządowych – dofinansowanie w wysokości  577 792,98 zł
 • Wykonano inwestycję polegającą na zagospodarowaniu terenu wokół zbiornika wodnego
  w m. Naroczyce. Koszt realizacji zadania 192.581,65 zł. Gmina Rudna w ramach refundacji otrzyma środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 112.021,00 zł.
 • Wykonano remont drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia na odcinku
  od skrzyżowania z ul. Nadrzeczną do m. Naroczyce. Koszt realizacji zadania wyniósł 1.157.715,72 zł. Zadanie zrealizowane zostało przy współudziale Województwa Dolnośląskiego na podstawie zawartego porozumienia dotacja celowa przekazana przez Województwo Dolnośląskie 605.107,86 zł.
 • Wykonano remont drogi gminnej nr 101161D Radoszyce – Chobienia za kwotę 114 711,77 zł. Zadanie dofinansowywane było z Funduszu Dróg Samorządowych
  – dofinansowanie w wysokości 86.033,83 zł.
 • Zrealizowano inwestycję polegającą na utwardzeniu drogi o nawierzchni tłuczniowej
  o pow. 890 m2 (dz. Nr 34/28) w m. Koźlice. Koszt realizacji zadania 174.755,43 zł.
 • Wykonano 632 m2 podbudowy tłuczniowej na drodze gminnej w m. Koźlice za kwotę 44.380,50 zł.
 • Zakończono II etap budowy przystani kajakowej polegający na odmuleniu oraz montażu ścianki larsenu za łączną kwotę 658.567,11 zł.
 • Wykonano odwodnienie budynku nr 18 a w m. Górzyn. Całkowity koszt wykonania zadania 39 546,50 zł.
 • Zrealizowano zadanie polegające na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym przy Pl. Zwycięstwa 2A/1 za kwotę 13.434,00 zł.
 • Wykonano remont trzech lokali mieszkalnych oraz klatki schodowej w budynku
  nr 9 i w m. Kębłów za łączną kwotę 244.948,46 zł. Remont lokalu nr 3 w m. Kębłów 9
  i oraz klatki schodowej w udziale 81/ 1000 sfinansowany został w 100 % przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu. Dofinansowanie w kwocie 54.942,97 zł.
 • Wykonano modernizację  wieży budynku OSP w Chobieni za kwotę 82.250,80 zł.
 • Wykonano instalację centralnego ogrzewania w budynku OSP w Chobieni za kwotę 48 784,41 zł.
 • Wykonano remont budynku SP Chobienia za łączną kwotę 179.403,56 zł. W ramach zadania wykonano: remont elewacji budynku Centrum Rehabilitacji wraz z wyminą rynien i rur spustowych, renowację parkietu sali do ćwiczeń oraz oklejenie szyb folią.
 • Przebudowano oczyszczalnię ścieków w m. Chobienia za kwotę  1 805 761,50 zł.
 • Gmina Rudna w ramach refundacji otrzyma środki z Europejskiego Funduszu Rolnego
  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 747.063,00 zł.
 • Rozbudowano 573,13 mb sieci wodociągowej w m. Juszowice, Koźlice, Brodów, Gwizdanów i Toszowice i 50,75 mb sieci kanalizacyjnej w m. Toszowice na łączną kwotę 194.518,00 zł.
 • W ramach zadania Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych zamontowano lampę solarną w m. Ciechłowice, rozbudowano oświetlenie
  w m. Koźlice (dz. 34/28) – 5 lamp, rozbudowano oświetlenie  w m. Juszowice – 9 lamp,  rozbudowano oświetlenie w m. Koźlice – 3 lampy, rozbudowano oświetlenie
  w m. Mleczno – 1 lampa , w m. Toszowice – 1 lampa, w m. Rynarcice – 1 lampa
  na kwotę, w m. Brodowice – 2 lampy, w m. Olszany – 2 lampy na łączną kwotę 241.855,45 zł.