W związku z włączeniem Gminy Rudna do strefy czerwonej, gdzie występują przypadki ASF u dzików, przekazujemy dodatkowe informacje dotyczące postępowania w zakresie obszaru objętego ograniczeniami.  

Stosownie do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń nakazuje się:

1) utrzymywanie świń w gospodarstwie:

a) w sposób wykluczający kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi i ze zwierzętami domowymi;

b) w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane zwierzęta kopytne;

2) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadających świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, knury i knurki oraz bieżące aktualizowanie tego spisu:

3) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych;

4) wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:

a) wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość nie mniejsza niż 1 m;

b) wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie i wyjazdami z tego gospodarstwa przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość nie mniejsza niż obwód koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdzającego z tego gospodarstwa (lub niecki dezynfekcyjne utrzymywane w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego lub są stosowne urządzenia zapewniające skuteczną dezynfekcję), a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego oraz wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności  tylko w danym gospodarstwie;

5) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tycz czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia;

6) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń;

7) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługa świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności;

8) prowadzenia rejestru środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (WE) nr 1069/2009 wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;

9) uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie;

10) wdrożenia programu monitorowania i zwalczania gryzoni;

11) oczyszczanie i odkażanie, a w razie  potrzeby dezynsekcję po każdym przemieszczaniu świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń, środków transportu, które były użyte do ich przemieszczenia.

Zakazuje się:

1) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;

2) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt;

3) karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwiania wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom;

4) wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę  słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwiania wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.

       Ponadto, na obszarze objętym ograniczeniami zakazuje się:

1) organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt z udziałem świń;

2) prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub pośrednictwa w obrocie świniami z wyjątkiem pośrednictwa bez wykorzystania obiektów budowlanych lub innych miejsc, będących w posiadaniu podmiotu prowadzącego taką działalność;

3) dokarmiania dzików.

W gospodarstwach położonych na obszarze objętym ograniczeniami dopuszcza się ubój trzody chlewnej na użytek własny pod warunkiem:

1) utrzymywania świń w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem;

2) zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubinie zamiaru uboju zwierząt co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju w celu produkcji mięsa:

a) świnie nie zostaną poddane badaniu przedubojowemu,

b) mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii,

d) jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia ASF u świń, urzędowy lekarz weterynarii pobiera próbki do badań laboratoryjnych.

Posiadacz świń informuje urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie położonym na obszarze objętym ograniczeniami.