W związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2023, Gmina Rudna planuje przystąpić do realizacji kolejnej edycji ww. Programu. Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Cele i adresaci programu:

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności trwałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo traktowane na równi z orzeczeniami wyżej wymienionymi.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

  • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub:
  • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu lub:
  • wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa),
  • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Wynagrodzenie za świadczenie usług asystencji osobistej finansowane będzie ze środków Funduszu Solidarnościowego. Po otrzymaniu środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację edycji 2023 Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej wskaże dokładny termin rozpoczęcia usług asystencji osobistej świadczonych przez asystentów na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Rudna.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie w edycji 2023 (zarówno osoby niepełnosprawne, jak i kandydaci na asystenta) proszeni są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudnej w godzinach od 7:00-15:00 pod numerem telefonu 76-724 68 51 lub e-mail: gops@gops.rudna.pl, bądź osobiście. Zgłoszenia są przyjmowane do 08 listopada 2022 roku.