Rozpoczyna się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

Adresatami Programu są:

  • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
    a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
    c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Rudnej, Plac Zwycięstwa 5, tel. 76 724 68 51.

Termin zgłoszeń upływa 8 września 2023 r.