W ostatnim czasie w Polsce wzrosła liczba doniesień na temat sytuacji niebezpiecznych z udziałem wilków. Ich obecność potwierdzona została także na terenie gminy Rudna. W Polsce wilki podlegają ścisłej ochronie gatunkowej. Istnieją jednak odstępstwa od tego przepisu, jeśli zwierzęta stanowią zagrożenie dla ludzi. Za szkody wyrządzone przez wilki odpowiada Skarb Państwa.

Wilki są zwierzętami stadnymi, tworzą grupy osobników określanych jako watahy. Wielkość watahy może być różna. Wilki żywią się głównie średniej i dużej wielkości ssakami kopytnymi (jelenie, dziki, sarny), nie gardząc mniejszymi zwierzętami czy padliną,a jeśli stado jest duże, wspólnie polują także na większe ssaki lub ich stada.

Chociaż wilki są drapieżnikiem, które w pewnych szczególnych okolicznościach mogą być niebezpieczne dla człowieka, to jednak z reguły boją się ludzi i unikają z nimi kontaktu.

Uregulowania ww. aktu prawnego wprowadzają liczne zakazy w stosunku do zwierząt objętych ścisłą ochroną gatunkową, w tym. m. in.: zakaz umyślnego zabijania, zakaz umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, zakaz niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, zakaz umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień, czy też zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia.

Istnieje jednak możliwość uzyskania zezwolenia na odstępstwo od zakazów wobec wilków w celu wyeliminowania zagrożenia, np. umyślne płoszenie czy zabijanie. Zezwolenia wydawane są wyłącznie na wniosek podmiotu zainteresowanego uzyskaniem odstępstwa przez:

– właściwego miejscowo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie umyślnego płoszenia;

– Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie umyślnego zabijania;

– Ministra Środowiska, w przypadku gdy czynności mają być wykonane na terenie parku narodowego.

W sytuacjach nagłych, wymagających natychmiastowej interwencji tj. zagrażających życiu bądź zdrowiu ludzi lub zwierząt, ww. decyzje mogą być wydane w formie ustnej, po rozpatrzeniu wnioski złożonego drogą telefoniczną. W tym celu należy kontaktować się telefonicznie z właściwym organem, a ustalenia te mają taką sama rangę jak pisemne.

W przypadku pojawienia się niepokojących sygnałów o sytuacjach niebezpiecznych, wynikających z niezachowania przez wilki właściwego dystansu od człowieka i zabudowań, możliwe jest również uzyskanie prewencyjnego zezwolenia na płoszenie wilków.

Ponadto informujemy również, że za szkody wyrządzone przez wilki, a także bobry odpowiada Skarb Państwa. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, oględzin i szacowania szkód, a także ustalenia wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje właściwy miejscowo Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Zawiadomienie o powstałej szkodzie powinno być przekazane niezwłocznie, aby można było wykonać niezbędne czynności. Ponadto, hodowca inwentarza ma obowiązek wykazania, że szkodę wyrządziły wilki m.in. poprzez sporządzenie dokumentacji fotograficznej czy zabezpieczenie śladów zdarzenia. Powstałe szkody należy również zgłosić do lekarza weterynarii w celu określenia cennych informacji ułatwiających rozpatrzenie wniosku o odszkodowanie.