Urząd Gminy w Rudnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Rudna.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Gubczyk
 • E-mail: mgubczyk@rudna.pl
 • Telefon: 76 749 21 05

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Gminy Rudna
 • Adres: Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna
 • E-mail: sekretariat@rudna.pl
 • Telefon: 76 749 21 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Dostosowanie wejść do budynków

Budynek trzykondygnacyjny (parter, I piętro, II piętro). Budynek posiada jedno wejście główne usytuowane od strony Banku Spółdzielczego, które nie jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście dla osób niepełnosprawnych wraz z windą przystosowaną do ulokowania wózka inwalidzkiego znajduję się od strony sklepu „TEDI”. W celu zgłoszenia potrzeby uruchomienia platformy przystosowanej do przemieszczania się osób z niepełnosprawnością ruchową, należy zadzwonić pod numer kontaktowy 7674 9 21 00. Schody usytuowane przy wejściu głównym jak i w środku budynku wyposażone są w barierki.

Dostosowanie korytarzy, schodów i wind

W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – budynek jest wyposażony w windę przemieszczającą się pomiędzy wszystkimi trzema kondygnacjami.
W razie konieczności pracownicy Referatów z wyższych kondygnacji schodzą do Klienta.

Dostępność pochylni i informacji głosowych

W Urzędzie Gminy Rudna brak informacji głosowych i nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Tablica elektroniczna z widocznymi i czytelnymi informacjami dla Klientów Urzędu z oznaczeniami Referatów znajduje się obok Kancelarii (parter budynku).

Dostosowanie parkingów

Parking jest ogólnodostępny. Wokół budynku zostały wyznaczone trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (od strony sklepu ,,TEDI”, sklepu ,,ABC”, punktu Agenta Ubezpieczeń).

Inne informacje i oświadczenia

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W Urzędzie nie ma tłumacza języka migowego na miejscu, ani nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.