W życie weszła ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła związana z sytuacją na rynku paliw. Wprowadza ona między innymi jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych.

Warunki otrzymania dodatku

Dodatek przysługuje w gospodarstwie domowym, które ogrzewane jest głównie przy pomocy kotłów lub pieców zasilanych pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo skroplonym gazem LPG (nie jest to gaz ziemny ani gaz z tzw. butli gazowej), albo olejem opałowym.

Warunkiem otrzymania dodatku jest zgłoszenie lub wpisanie źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania uruchomionych po raz pierwszy (np. nowe źródło ciepła).

Dodatek wynosi:

  • 3000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego
  • 1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest drewno kawałkowe
  • 500 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG
  • 2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy

Zasady przyznawania dodatku

Jeżeli pod jednym adresem miejsca zamieszkania znajduje się więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych znajdujących pod tym adresem. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, dla których przyznany został dodatek węglowy, a także na potrzeby których zostało zakupione paliwo stałe w okresie od 28 lipca 2022r. do 11 sierpnia 2022r., po cenie nie wyższej niż 966,60 zł i od sprzedawcy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Aby otrzymać dodatek, wniosek należy złożyć do 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po 30 listopada 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła – głównego.

Przyznanie dodatku następuje w drodze informacji, która zostanie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej wnioskodawcy. Jeżeli taki adres nie został we wniosku podany, informację będzie można odebrać osobiście w GOPS w Rudnej.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudnej, pl. Zwycięstwa 5, biuro nr 3.

Wzór wniosku w wersji elektronicznej można pobrać ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakładki: Dodatek ciepłowniczy – Wzór wniosku TUTAJ, lub ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska TUTAJ