Do 30 listopada tzw. podmioty wrażliwe, zużywające ciepło na potrzeby własnej działalności, mogą składać wnioski o wypłatę dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Chodzi o dodatek dla podmiotów wrażliwych, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania. O dodatek tzw. źródła wrażliwe mogą składać wniosek w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności oraz te, których główne źródło ciepła jest zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W Gminie Rudna dodatek ten jest przeznaczony dla szkół, przedszkoli, żłobka, przychodni zdrowia, ochotniczych straży pożarnych, Centrum Kultury Gminy Rudna i świetlic wiejskich oraz kościołów i innym podmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Rudna – Rudna, pl. Zwycięstwa 15.

Więcej informacji udziela Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa. UG Rudna, pokój nr 206, telefon 76 749 21 31.

Wzór wniosku:

POBIERZ wzór wniosku