Gmina Rudna przystąpiła do realizacji rządowego programu mającego wspierać gospodarstwa domowe ogrzewane gazem ziemnym. Można otrzymać zwrot VAT zapłaconego od ceny gazu dostarczonego w 2023r.

O wypłatę refundacji podatku VAT może ubiegać się osoba, której głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na gaz. Takie źródło ogrzewania musi być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Warunkiem jest również umowa z dostawcą gazu.
Refundacja do kosztów kupionego gazu uzależniona jest od naszego dochodu i przysługuje wtedy, gdy średni miesięczny dochód netto, w gospodarstwie domowym jednoosobowym, nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę, a w gospodarstwie domowym wieloosobowym 1500 zł na osobę.

Jeżeli wniosek zostanie złożony między styczniem a lipcem 2023 r. pod uwagę brany jest dochód z 2021 r., a od sierpnia 2023 r. -dochód z 2022 r. Jeżeli dochodem członków gospodarstwa domowego są wyłącznie te podlegające podatkowi dochodowemu, wówczas nie należy dołączać dokumentów – urząd samodzielnie pozyska te informacje. Jeżeli jednak uzyskiwany jest inny dochód, który nie podlega opodatkowaniu np. dowód zasądzenia i otrzymania alimentów, informacje o dochodach z gospodarstwa rolnego, stypendium, zasiłek macierzyński, trzeba dołączyć potwierdzające to dokumenty.

Refundacja opłaty za gaz odpowiadająca zapłaconemu od gazu podatkowi VAT przysługuje od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. Do wniosku należy dołączyć fakturę rozliczeniową za gaz obejmującą wnioskowany okres refundacji VAT oraz dowód uiszczenia zapłaty.

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r. można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudnej (biuro nr 8). Wzór wniosku dostępny jest tutaj, lub na stronie BIP Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Wniosek składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie:
– do dnia 29 lutego 2024r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT (można każdorazowo lub jednorazowo załączając wszystkie faktury oraz dowody zapłaty za dostarczony gaz w 2023r.)
po dniu 29 lutego 2024r. – tylko wtedy, gdy po tym dniu zostanie dostarczona faktura VAT za 2023r. – wówczas wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Szczegóły dotyczące refundacji dostępne na stronie GOPS – tutaj.