Gospodarstwa domowe, które używają głównie węgla jako surowca do ogrzewania swojego lokalu mieszkalnego, mogą otrzymać rządowe wsparcie w wysokości 3 000 zł. Zobacz, jak je uzyskać.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Komu nie przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Jak przyznawany jest dodatek węglowy?

Przyznanie dodatku węglowego następuje w drodze informacji, która zostanie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej wnioskodawcy. Jeżeli taki adres nie został we wniosku podany, informację będzie można odebrać osobiście w GOPS.

Czy dodatek będzie objęty podatkiem dochodowym?

Dodatek węglowy nie będzie objęty podatkiem dochodowym ani nie będzie podlegał egzekucji.

Jak składać wnioski o dodatek węglowy?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudnej (biuro nr 8).

Wzór wniosku dostępny jest na stronie gov.plZOBACZ

Wnioski o dodatek węglowy składa się na piśmie lub elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Aby otrzymać dodatek węglowy wniosek należy złożyć do 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po                       30 listopada 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji

Informacje na temat dodatku węglowego można uzyskać od pracowników GOPS w Rudnej pod nr tel. 76 847 90 31, 76 847 90 33 – biuro nr 8.