Radni wyrazili zgodę na zwiększenie dotacji dla Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi w m. Chobienia. Oddalili również skargę na wójta uznając ją za bezzasadną.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, gmina Rudna postanowiła partycypować w kosztach przebudowy drogi wojewódzkiej w Chobieni. Nie czekając na inwencję właściciela drogi, wójt gminy Adrian Wołkowski podjął działania, które doprowadziły do podpisania z Województwem Dolnośląskim porozumienia. Na mocy tego dokumentu gmina przejęła na siebie realizowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km od 59+030 do 60+205”. W marcu 2023 roku koszt tej inwestycji ustalono na kwotę 2 911 114,00 zł. Finansowanie zadania podzielono po połowie: 50% pokryje gmina z własnego budżetu i 50% przekaże Województwo Dolnośląskie. Gmina Rudna przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane oraz usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania. Oferty, które wpłynęły, przekraczają pierwotnie zarezerwowane środki. Wzrósł koszt robót budowlanych i nadzór inspektorski. Dlatego też, na ostatniej sesji radnym przedstawiony został projekt uchwały o przekazaniu dodatkowych środków na to zadania. Radni wyrazili zgodę na zarezerwowanie w budżecie 1 742 880, 32 zł. Taką też kwotę na przebudowę drogi przekaże gminie Województwo Dolnośląskie.
– Zadanie obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej w Chobieni w zakresie budowy chodnika i wymianę nawierzchni – mówi Tomasz Cepiński kierownik Referatu Inwestycji UG Rudna. – Wzrosły koszty realizacji tego zadania o 574 646, 64 zł. Na wniosek wójta gminy Rudna Zarząd Województwa Dolnośląskiego w marcu podjął decyzję o przyznaniu dodatkowych środków w kwocie 287 323, 32 zł. Uchwała przedłożona radnym dotyczy zwiększenia dotacji gminy na to zadanie także o taką kwotę – mówi Tomasz Cepiński kierownik Referatu inwestycji UG Rudna.
Ostateczny koszt tego zadania znany będzie po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy. Jak na razie jest to 3,5 mln zł.

Ponadto na sesji radni zajęli się kwestią skargi złożonej na działalność wójta. Mieszkaniec zarzucił wójtowi, iż nie udziela odpowiedzi na pisma, które składa. Sprawą zajęła się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Po zapoznaniu się z dokumentacją, radni nie stwierdzili aby wójt dopuszczał się zarzutów wskazanych w skardze. Sprawa skargi znalazła się również na forum rady. Na sesji radni uznali skargę za bezzasadną.

Kolejna sesja odbędzie się po świętach.