Gmina Rudna otrzymała od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Kwota dotacji wynosi 11 300,00 zł.

 Z programu skorzystają rolnicy, którzy wcześniej zadeklarowali chęć udziału w przedsięwzięciu.

Kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia. Oznacza to, że pozostały koszt realizacji zadania zostanie pokryty z budżetu Gminy Rudna.

Udzielona dotacja, będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie, a realizacja przedsięwzięcia planowana jest na drugi kwartał 2022 r.