Firmy z naszej gminy, zatrudniające do 250 pracowników, mogą skorzystać z dofinansowania na szkolenia. Projekt realizuje Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności dolnośląskich MMŚP poprzez usługi realizowane w ramach BUR pozwalające na ich rozwój i/lub ich pracowników. Wsparcie kierowane jest wyłącznie do MIKRO, MAŁYCH i ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW z Dolnego Śląska oraz ICH PRACOWNIKÓW wykonujących pracę na obszarze województwa dolnośląskiego.

Dla kogo szkolenia ARLEG?

Wsparciem zostanie objętych co najmniej: 1086 przedsiębiorstw z sektora MMŚP, 2669 osób pracujących w MMŚP, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w tym 349 osób pracujących w wieku 50 lat i więcej oraz 835 osób pracujących o niskich kwalifikacjach.

Jaka jest wartość dofinansowania?

Wartość dofinansowania usług rozwojowych dla jednego przedsiębiorcy i/lub jednego pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 5 000,00 zł netto. Maksymalny poziom dofinansowania kosztów jednostkowej usługi rozwojowej nie może przekroczyć 80% jej kosztów. Maksymalna wartość dofinansowania w okresie realizacji projektu dla jednej umowy o przyznaniu wsparcia nie przekroczy 25 000,00 zł. Przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi 8 Rynek Pracy, Działanie 8.6. Wsparcie przedsiębiorców jest realizowane w wykorzystaniem BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2019 roku do 30.04.2022 roku na terenie Województwa Dolnośląskiego. Łączna kwota dofinansowania projektu z UE wynosi niemal 32 mln 250 tys. złotych.

Więcej informacji:

Biuro projektu w ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy przy ul. M. Rataja 26 (I piętro pok. 3),
tel. 76 862 27 77 wewn. 100 lub 101,

Biuro projektu w ARR „ARLEG” S.A. w Głogowie, przy ul. Armii Krajowej nr 5, 67-200 Głogów
tel. 76 862 27 77 wewn. 61 lub 65
e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu