300 tysięcy złotych przeznaczy łącznie Gmina Rudna na prace przy zabytkach. Radni gminy zdecydowali o wsparciu prac przy obiektach na terenie naszej gminy wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu oraz wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rudna.

Parafia pw. Św. Trójcy w Rudnej otrzyma dofinansowanie na konserwację i restaurację sentencji łacińskiej wzdłuż ścian nawy kościoła parafialnego w Rudnej; Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Rudnej na dofinansowanie prac konserwatorskich przy elewacji kościoła; parafia pw. Św. Piotra i Pawła w Chobieni na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich chóru muzycznego oraz parapetów empor w kościele; natomiast parafia w Gwizdanowie na prace remontowe plebanii.

Dofinansowanie otrzymają również właściciele zabytkowych budynków w Rynarcicach, Rudnej i miejscowości Wysokie. Pieniądze mają być przeznaczone na remonty dachów i elewacji.

Obecną uchwałę o dotacji podjęto na podstawie § 3 ust. 8 uchwały Nr XIII/144/2012 Rady Gminy Rudna z dnia 14 września 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rudna ze zmianami.  Zgodnie z zasadami i trybem udzielania dotacji na prace przy zabytkach, dotacja może być udzielona w wysokości do 70% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac.