Do 30 września 2021 roku można składać wnioski o dofinansowanie na przeprowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach zabytkowych na terenie gminy Rudna. Dotacja obejmie remont dachów i elewacji.

Na wnioski składane w ubiegłym roku wnioskodawcy otrzymali łącznie 300 tysięcy złotych dotacji.  Tegoroczna kwota dotacji zostanie określona po zebraniu wszystkich wniosków i przyjęciu budżetu gminy na kolejny rok.

– Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymać świetność zabytków na terenie naszej gminy i ich historyczny charakter. Właśnie dlatego proponujemy programy, które pomagają zabezpieczyć dawne obiekty i ocalić je dla przyszłych pokoleń – mówi Adrian Wołkowski, wójt gminy Rudna.

Zasady przyznawania dotacji na zabytki w Gminie Rudna

Z dotacji mogą skorzystać właściciele obiektów wpisanych do rejestru zabytków, usytuowanych na obszarze administracyjnym Gminy Rudna lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rudna. Dotacja może być udzielona do 70% nakładów koniecznych na wykonanie prac.

Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Urzędzie Gminy Rudna w terminie do 30 września 2021 roku. Druk wniosku można pobrać na stronie BIP gminy Rudna w zakładce “Wzory dokumentów” (TUTAJ).

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru zabytków – jeżeli dotyczy
  • dokument potwierdzający istnienie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku
  • harmonogram oraz kosztorys przewidywanych prac lub robót, ze wskazaniem źródeł ich finansowania
  • pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji
  • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub zgłoszenia właściwemu organowi nadzoru budowlanego
  • informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku sporządzoną w zakresie i na zasadach określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – dotyczy tylko przedsiębiorców
  • fotograficzną dokumentację zabytku
  • zgodę właściciela (wszystkich współwłaścicieli) zabytku w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem

Szczegółowych informacji udziela Referat Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki pod numerem tel. 76 749 21 08.