Aż trudno w to uwierzyć. Na parkingu przy drodze Brodowice – Nieszczyce powstało dzikie wysypisko. Ktoś wyrzucił zużyte opony, stary sprzęt elektroniczny i AGD, części samochodowe, tworzywa sztuczne oraz wiele innych niepotrzebnych przedmiotów i śmieci. Wójt Adrian Wołkowski wezwał zarządcę drogi do natychmiastowego zlikwidowania nielegalnego składowiska.

Dzikie wysypisko odkryli pracownicy Urzędu Gminy Rudna. Potem odezwali się także zaniepokojeni i oburzeni mieszkańcy.

Parking, na którym niezgodnie z prawem zgromadzono odpady znajduje się w pasie drogi wojewódzkiej nr 323, relacji Brodowice – Nieszczyce. Właścicielem drogi jest Województwo Dolnośląskie, w którego imieniu zarząd sprawuje Dolnośląska Służba Dróg i Kolei.

Zgodnie z ustawą o odpadach wystąpiliśmy do zarządcy drogi czyli DSDiK z wnioskiem o niezwłoczne usunięcie nielegalnie zgromadzonych tam śmieci i zużytego sprzętu. Mam nadzieję, że stanie się to możliwie szybko, w przeciwnym razie zmuszeni będziemy wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów – mówi Adrian Wołkowski, wójt Gminy Rudna.

Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach stanowi, że „posiadacz odpadów” czyli właściciel terenu, na którym się znajdują, obowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

 

FOT. Referat Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa UG Rudna