Wieloletni plan rozwoju i modernizacji infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej na lata 2021-2024, logo Gminy Rudnazaproponowany przez wójta gminy Rudna  – to jeden z tematów którym radni zajmą się na dzisiejszej sesji. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 15.00. Obrady transmitowane będą na stronie  www.bip.rudna.pl.

W porządku obrad znalazło się osiem projektów uchwał dotyczących m.in. udzielenia pomocy finansowej województwu dolnośląskiemu oraz w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 1500, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Rudna
odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Rudna.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu XXVII sesji Rady Gminy Rudna.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rudna oraz komisji Rady
  na 2021 r. (inicjatywa uchwałodawcza Rady) [projekt XXVIII-1].
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXVIII-2].
 5. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2021 rok (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXVIII-3].
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/185/2020 Rady Gminy Rudna
  z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubińskiego
  na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Rudna (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXVIII-4].
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/187/2020 Rady Gminy Rudna
  z dnia 23 grudnia 2020 r w sprawie nadania statutu Centrum Kultury Gminy Rudna (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXVIII-5].
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
  w 2021 r. (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXVIII-6].
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej na lata 2021-2024 (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXVIII-7].
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi (inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej) [projekt XXVIII-8].
 11. Sprawozdanie z pracy rady gminy i pracy komisji.
 12. Informacja o pracy Wójta Gminy Rudna i realizacji uchwał Rady Gminy Rudna.
 13. Wystąpienia i zapytania radnych.
 14. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady

/-/ Joanna Bagińska