Ranking przygotowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Urzędem Statystycznym wyłonił gminy wyróżniające się zrównoważonym rozwojem. Gmina Rudna uplasowała się na czwartej pozycji na Dolnym Śląsku.

Celem rankingu jest promowanie gmin wyróżniających się pod względem zrównoważonego rozwoju, łączącego kwestie społeczne, gospodarcze, środowiskowe i przestrzenne mające wpływ na jakość życia obecnych i przyszłych mieszkańców.

W zestawieniu znalazło się 165 dolnośląskich gmin, oprócz miast na prawach powiatu. Przy ustalaniu rankingu, wzięto pod uwagę 16 różnych wskaźników, podzielonych na strefy gospodarczą, społeczną, środowiskową i przestrzenną. Badano między innymi dochody gmin oraz wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na 1 mieszkańca; poziom pozyskanego dofinansowania z UE; wydatki na działania związane z kulturą i dziedzictwem narodowym; wydatki bieżące gmin na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 czy wydatki na ochronę powietrza i klimatu.

Ranking Gmin Województwa Dolnośląskiego został objęty Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewody Dolnośląskiego.