Na terenie Gminy Rudna do 10 listopada 2021 roku przeprowadzana będzie inwentaryzacja źródeł ciepła. Specjalni ankieterzy odwiedzą mieszkańców w domach. Informacje o sposobie ogrzewania nieruchomości można przekazywać także poprzez wypełnienie ankiety internetowej.

Gminna inwentaryzacja źródeł ciepła prowadzona jest równolegle z rządowym spisem, o którym pisaliśmy TUTAJ.

Konieczność przeprowadzenia gminnego spisu wynika z zapisów Uchwały Nr XXI/1505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 21 lipca 2020 r., poz. 4389).

Inwentaryzacją objęte są:

  • kotłownie przydomowe, piece wolnostojące, kominki, itp.
  • kotłownie w obiektach użyteczności publicznej
  • kotłownie do 1 MW w obiektach handlowych, usługowych, warsztatach

Jak wygląda gminna inwentaryzacja źródeł ciepła?

Na terenie Gminy Rudna, specjalni ankieterzy odwiedzą mieszkańców w ich domach. Celem wizyt jest przeprowadzenie badania ankietowego związanego ze źródłami ciepła wykorzystywanymi do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Spis jest przeprowadzany przez ankieterów z firmy Justyna Kowalska Inspect, z siedzibą w Gradzanowie Zbęskim 9, 06-540 Radzanów, z którą Gmina Rudna podpisała umowę na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła.

Ankieta do samodzielnego wypełnienia

Ankietę w ramach inwentaryzacji można również:

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości, więcej informacji można uzyskać bezpośrednio u wykonawcy – Justyna Kowalska, tel. 505 665 090 lub w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. 76 74 92 131.