Przypominamy, że wszystkie osoby, które otrzymały sprzęt komputerowy w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, zobowiązane są do składania oświadczeń o posiadaniu i użytkowaniu sprzętu komputerowego.

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy Rudna bądź przesłać na adres e-mail: grantyppgr@rudna.pl w terminie do 28 kwietnia 2024 r.

Oświadczenie można pobrać tutaj: https://rudna.pl/cyfrowa-gmina-granty-ppgr/

Projekt grantowy pn. Cyfrowa Gmina – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Podstawą opracowania procedury monitorowania jest § 4 ust. 9 Regulaminu Konkursu.