Zaproszenie kierowane jest do wszystkich rolników, sołtysów oraz wszystkich mieszkańców zainteresowanych wskazaną działalnością . Spotkanie odbędzie się 24.04.2023 r. o godz. 14.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich” w Ścinawie, ul. Rynek 5B, 59 -330 Ścinawa (sal;a konferencyjna III piętro).Zgłoszenia na spotkanie można przesyłać poprzez e-mail:biuro@lgdodra.pl, tel. 509 347 189 (wystarczy sms lub WhatsApp).

Wdrożenie interwencji polega na realizacji przez lokalne grupy działania (LGD) wybranych lokalnych strategii rozwoju (LSR) na obszarach wiejskich.

W ramach wdrożenia interwencji planuje się 2 komponenty:

1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – poprzez realizację zróżnicowanych operacji/ projektów/ inicjatyw w zakresach objętym wsparciem, w tym m.in.: projekty grantowe i operacje własne LGD oraz projekty współpracy (Wdrażanie LSR),

2. Zarządzanie lokalnymi strategiami rozwoju i animacja (Zarządzanie LSR).

Cele interwencji będą osiągnięte przez realizację operacji w następujących zakresach wsparcia:

1. Rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki

2. Rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych w szczególności w zakresie

3. Rozwój współpracy w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych.

4. Poprawa dostępu do usług dla lokalnych społeczności, z wyłączeniem inwestycji produkcyjnych oraz operacji w zakresach wymienionych punktach 1 – 2.

5. Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi.

6. Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej.

7. Kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki rolno-spożywczej, zielonej gospodarki, biogospodarki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi a także wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego.

8. Włączenie społeczne osób w niekorzystnej sytuacji.

Szczegóły interwencji znajdują się tutaj.