Kasa Urzędu Gminy Rudna oraz Referat ds. Budżetu, Podatków i Opłat zostały przeniesione do lokalu przy Placu Zwycięstwa 16/2 w Rudnej. To budynek naprzeciwko wejścia do Urzędu Gminy Rudna. 

Dodatkowo informujemy, że Referat ds. Budżetu, Podatków i Opłat prowadzi wszystkie sprawy związane z:

  • opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz użytkowaniem wieczystym,
  • zwrotem podatku akcyzowego,
  • odroczeniem terminów płatności czy rozłożeniem na raty zobowiązań podatkowych,
  • egzekucją zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych,
  • wydawaniem zaświadczeń o niezaleganiu podatkowym,
  • wydawaniem zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa rolnego.