Postanowieniem nr 50/2023 Komisarza wyborczego w Legnicy – Gmina Rudna została podzielona na stałe obwody głosowania.

Zgodnie z postanowieniem w naszej Gminie powstanie 6 nowych obwodów do głosowania. Zmiana dotycząca utworzenia nowych obwodów głosowania związana jest z nowelizacją ustawy Kodeks Wyborczy. Zmiana ustawy wprowadziła możliwość utworzenia dodatkowych lokali wyborczych, aby ułatwić wyborcom dostęp do nich. Poniżej prezentujemy postanowienie z tabelarycznym podziałem gminy na obwody głosowania wraz z ich numerami, granicami oraz adresami siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Zmiana będzie obowiązywała od najbliższych wyborów. Prosimy o zapoznanie się tak aby każdy mieszkaniec wiedział gdzie znajduje się jego lokal wyborczy.

 

POSTANOWIENIE NR 50/2023

KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY

z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie podziału Gminy Rudna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) w związku z art. 16 § 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497), Komisarz Wyborczy w Legnicy postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Rudna na stałe obwody głosowania, ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do
postanowienia.

§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Rudna, Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 4. Na postanowienie wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Legnicy. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Rudna.

Komisarz Wyborczy w Legnicy

Artur Waluk

Podział Gminy Rudna na stałe obwody głosowania

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1.

Rudna – ulice: Kolejowa, Krochmalna, Leśna, Ogrodowa,

Brodów, Stara Rudna, Wądroże

Sala „Orlik 2012”

ul. Leśna 9,

59-305 Rudna

2.

Rudna -ulice: 1 Maja, Głogowska, Głucha, Parkowa, Plac Kościelny, Plac Zwycięstwa, Ścinawska,
Św. Katarzyny, Cicha, Dworska, Krańcowa, Młynarska, Piaskowa, Polkowicka, Polna, Wesoła,
Wincentego Witosa

Szkoła Podstawowa w Rudnej im. Jana Pawła II,

Ul. Piaskowa 3b,
59-305 Rudna

3.

Juszowice, Mleczo, Rynarcice, Toszowice,

Świetlica Wiejska,
Mleczno 12, 59-305 Rudna

4.

Brodowice, Gawrony, Kębłów, Studzionki, Wysokie

Świetlica Wiejska,
Kębłów 14a, 59-305 Rudna

5.

Kliszów, Olszany, Radomiłów,

Świetlica Wiejska,
Kliszów 15, 59-305 Rudna

6.

Chobienia – ulice: Górna, Głogowska, Nieszczyce

Chobieński Ośrodek Kultury,

Chobienia ul. Rynek 6,

59-305 Rudna

7.

Chobienia – ulice: Brzozowa, Chobiniek, Krzywa, Klonowa, Laskowa, Nadodrzańska, Nadrzeczna, Parkowa, Partyzantów, Rynek, Rzemieślnicza, Sosnowa,
S. Akerman, Szkolna, Wolności, Wąska, Zaułek Kościelny, Ścinawska

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte
w Chobieni, Chobienia
ul. Szkolna 2, 59-305 Rudna

8.

Bytków, Gawronki, Gwizdanów

Świetlica Wiejska,
Gwizdanów 3A, 59-305 Rudna

9.

Koźlice

Świetlica Wiejska,
Koźlice 19A, 59305 Rudna

10.

Orsk

Świetlica Wiejska,
Orsk 9, 59-305 Rudna

11.

Górzyn, Miłogoszcz

Świetlica Wiejska,
Górzyn 19A, 59-305 Rudna

12.

Chełm, Radoszyce

Świetlica Wiejska,

Radoszyce 53, 59-305 Rudna

13.

Ciechłowice, Naroczyce, Naroczyce-Górki,
Naroczyce – Kolonia

Świetlica Wiejska,
Naroczyce 48/1, 59-305 Rudna