Wójt Gminy Rudna zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w kolejnym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

Wsparcie finansowe przewidziano na zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Organizacje przystępujące do konkursu powinny pamiętać o wkładzie własnym, kwota wnioskowanej dotacji nie może stanowić 100% całkowitego kosztu zadania.

Rudna rynek

Oferty należy składać w terminie do dnia 12 października 2021 r. do godziny 9:00 w kancelarii Urzędu Gminy Rudna lub przesłać na adres: Urząd Gminy Rudna, Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna – wówczas liczy się data wpływu do Urzędu.

Więcej informacji na stronie www.bip.rudna.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe – Ogłoszenia” oraz w Referacie Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki pod numerami tel. 76 74 92 109/110.