Herb gminy przedstawia Świętą Katarzynę z Aleksandrii4 czerwca 2021 roku upłynął termin składania ofert przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w ramach którego wpłynęła jedna oferta, która spełniała wszystkie wymagania.

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 2h i pkt 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) Wójt Gminy Rudna informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia ww. konkursu wybrana została oferta Stowarzyszenia Pszczelarzy Zagłębia Miedziowego „RUDNA” na zadanie pn.: „Wspólnie dla środowiska i pszczół” na kwotę 18 000,00 zł.