Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podpisało porozumienie z Gminą Rudna dotyczące konserwacji rowów melioracyjnych należących do Skarbu Państwa, a znajdujących się na terenie naszej Gminy.

Niedrożność rowów melioracyjnych na terenie Gminy Rudna, których właścicielem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgłaszali mieszkańcy podczas zebrań sołeckich. Zwracano uwagę na porastającą je wysoką roślinność oraz znaczne zamulenie.

– Za utrzymanie części rowów melioracyjnych w naszej Gminie odpowiada przedsiębiorstwo Wody Polskie. W ostatnim czasie Wody Polskie nie konserwowały jednak rowów z uwagi na ograniczone środki finansowe. Właśnie dlatego podpisaliśmy porozumienie. Przeznaczyliśmy środki finansowe z budżetu Gminy na konserwację rowów, aby były one drożne i nie powodowały lokalnych podtopień – mówi Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

W ramach tego porozumienia Gmina oczyści rowy o łącznej długości 14 660 mb w Brodowicach, Studzionkach, Radoszycach, Nieszczycach, Naroczycach, Ciechłowicach, Wądrożu i Rudnej. Na ten cel przeznaczono 129 008,55 zł. Pierwsze prace już ruszyły.

Ponadto Gmina Rudna jeszcze w pierwszym kwartale 2022 roku planuje kolejne prace konserwacyjne na działkach stanowiących jej własność. Rowy o łącznej długości 16 909 mb zostaną oczyszczone w obrębach ewidencyjnych, tj. Brodowice, Brodów, Kliszów, Miłogoszcz, Rudna, Górzyn, Gwizdanów (Bytków), Orsk, Radoszyce, Chobienia, Gawrony, Wądroże, Mleczno, Wysokie, Olszany, Naroczyce i Rynarcice. Obecnie trwa procedura przetargowa związana z wyłonieniem wykonawcy.