Wójt Gminy Rudna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Rudna na lata 2023-2030.

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym, przesłanie uwag do projektu strategii, które pozwolą na poznanie opinii oraz wprowadzenia ewentualnych zmian w jej treści.

Projekt strategii podlega konsultacjom zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Rudna konsultacje potrwają do dnia 16 września 2022 r.

Wypełniony formularz do składania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Rudna na lata 2023 – 2030 można składać w terminie trwania konsultacji w wersji:

  • elektronicznej w formie skanu na e-mail: sekretariat@rudna.pl,
  • papierowej w kancelarii Urzędu Gminy Rudna, pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna lub pocztą (decyduje data wpływu do urzędu).

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników.

Pliki do pobrania: 

Formularz – POBIERZ 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Rudna na lata 2023-2030 – POBIERZ