Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków w ramach Programu dofinansowania przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2022.

Dofinansowanie będzie dotyczyć pokrycia kosztów demontażu, zbierania, transportu i utylizacji zdemontowanych wyrobów azbestowych. Nie będzie natomiast obejmować zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.

W celu przystąpienia do programu należy złożyć wniosek – deklarację, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  4 kwietnia 2022 r. Ww. wniosek – deklaracja, będzie stanowił zobowiązanie wnioskodawcy o niewycofaniu się z projektu realizacji zadania oraz zobowiązanie do złożenia wniosku (aktualizacji), po otrzymaniu przez Gminę dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu. W przypadku uzyskania dofinansowania przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 2022 r.

Wniosek/deklaracja (wyroby azbestowe) dostępna jest na www.bip.rudna.pl w zakładce Wzory dokumentów/pozostałe.
Do pobrania TUTAJ

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Gminy w Rudnej, pod nr telefonu 76 74 92 132/131, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.