Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków w ramach Programu dofinansowania przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2021.

Dofinansowanie będzie dotyczyć pokrycia kosztów demontażu, zbierania, transportu
i utylizacji zdemontowanych wyrobów azbestowych, nie będzie natomiast obejmować zakupu
i wykonania nowego pokrycia dachowego.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudna zostanie zrealizowane w 2021 roku, a warunkiem wykonania ww. usługi jest złożenie przez zainteresowanych właścicieli lub zarządców nieruchomości poprawnie wypełnionego wniosku – deklaracji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2021 r.

Ww. wniosek – deklaracja, będzie stanowił zobowiązanie wnioskodawcy, że nie wycofa się z projektu realizacji zadania oraz zobowiązanie do złożenia wniosku (aktualizacji), po otrzymaniu przez Gminę dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Wniosek/deklaracja (wyroby azbestowe) dostępne są do pobrania na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce wory dokumentów/pozostałe.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa, Urzędu Gminy w Rudnej, pod nr telefonu 76/74 92 132/131, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.