Można już składać wnioski w ramach rządowego programu ,,Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. Jego celem jest pomoc rodzinom popegeerowskim z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Program umożliwi sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w rodzinach, których członkowie pracowali w obiektach należących do PPGR.

Kto może skorzystać z programu?

Beneficjentami programu są dzieci i młodzież, którzy spełniają łącznie niżej wymienione warunki:

  • zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni), w której to członek rodziny pracował w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  • nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym (tj. w roku 2020 i 2021) sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Jak składać wnioski?

Osoby uprawnione do skorzystania z programu muszą złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek na zakup sprzętu komputerowego – POBIERZ
  • oświadczenie 1 – wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej (na każde dziecko składa się osobne oświadczenie) – POBIERZ
  • oświadczenie 2 – wypełnia pełnoletni uczeń, pobierający naukę w roku szkolnym 2021/2022 – POBIERZ

W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy je dołączyć do powyższego wniosku (nie jest to wymagane).

Dokumenty w wersji papierowej są dostępne również w Urzędzie Gminy w Rudnej, Plac Zwycięstwa 15, w kancelarii Urzędu (parter) oraz w Referacie Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki (pok. 211, II p.).

Termin składania wniosków

Termin składania wniosków upływa 4 listopada 2021 r. do godz. 15.30. Wnioski należy złożyć w  kancelarii Urzędu Gminy w Rudnej. Brana pod uwagę będzie data wpływu oświadczenia.

Czas przewidziany na ocenę wniosku złożonego przez gminę trwa około 40 dni.

Dodatkowe informacje

Regulamin Programu oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa – TUTAJ.

Szczegółowych informacji udziela organizator konkursu Centrum Projektów Polska Cyfrowa pod numerem tel. 42 631 21 05. Infolinia działa w godzinach 7.30-16.30 od poniedziałku do piątku.

Naborem uczestników projektu planowanego do złożenia przez Gminę Rudna zajmują się pracownicy Referatu Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki pod numerem tel. 76 749 21 09  w godzinach  od 7.30 do 15.30.

Gmina zastrzega sobie prawo do weryfikacji ww. oświadczeń i wezwania osób zainteresowanych do dostarczenia dodatkowych dokumentów potwierdzających dane w nich zawarte. Jednocześnie Gmina zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zadania w przypadku nieotrzymania dofinansowania z ww. programu rządowego.

W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Gminy Rudna kwota przyznana na finansowanie zakupu sprzętu komputerowego nie wystarczy do objęcia wsparciem wszystkich wnioskujących, decydować będzie kolejność zgłoszeń wniosków do kancelarii Urzędu Gminy w Rudnej.