Do 15 lutego 2021 r. można składać wnioski
o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe  w 2020 roku.

Nagroda taka może zostać przyznana osobie fizycznej zamieszkałej na terenie gminy Rudna, która jest członkiem klubu sportowego mającego siedzibę na terenie gminy lub jest członkiem klubu sportowego spoza terenu ale jego miejsce zamieszania znajduje się na terenie gminy Rudna.

Nagrody mogą być przyznane również dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Nagrody przyznaje się za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe.

Nagrodę przyznaje się osobie fizycznej, która w roku poprzedzającym przyznanie nagrody zdobyła:

1) miejsce I-X na:

–  igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy,
– igrzyskach paraolimpijskich,
– pucharze świata lub pucharze Europy,
– mistrzostwach Polski,
– ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży lub młodzieżowych mistrzostwach Polski,
– mistrzostwach Unii Europejskiej.

2) miejsce I-III na :

–  mistrzostwach międzywojewódzkich,
– ogólnopolskich turniejach,
– międzywojewódzkich turniejach.

Do wniosku należy dołączyć oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez trenera lub władze klubu dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata.