15 marca 2023 roku upływa termin płatności I raty podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Przypominamy, że jutro 15 marca upływa termin płatności I raty podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu, bez wezwania, w terminie do 30 dnia każdego miesiąca na indywidualny rachunek bankowy lub w kasie urzędu. Wyjątek był luty, w którym terminem płatności to 28 dzień miesiąca.

– W przypadku nie dokonania wpłat w terminie wszczęte zostanie postępowanie upominawcze – mówi Monika Regmunt kierownik referatu ds. budżetu, podatków i opłat.

Wpłaty można dokonywać na rachunek bankowy nr 51 8669 0001 2015 0151 6397 0025 oraz w kasie urzędu przy ul. Pl. Zwycięstwa 16/2.

Więcej informacji na temat podatków można uzyskać w Referacie ds. Budżetu, Podatków i Opłat, tel. 76 749 21 13, 76 749 21 20.

W przypadku spóźnienia w płatności podatku koszty upomnienia wynoszą 16,00 zł. W przypadku dalszego braku zapłaty wszczynane jest postępowanie egzekucyjne. Pobierana jest kolejna dodatkowa opłata – 40 zł, a w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej opłata ulega podwyższeniu i wynosi 100 zł.