W uchwalonym na 2023 rok budżecie Gminy Rudna na inwestycje przeznaczono 39 433 399,83 złotych. Ponad jedna trzecia funduszy pochodzi z pozyskanego dofinansowania zewnętrznego.

 – W 2023 roku będziemy kontynuować rozpoczęte w tym roku inwestycje oraz rozpoczniemy realizację nowych zadań. Łącznie będzie to kilkadziesiąt inwestycji związanych z usługami komunalnymi, cyfryzacją usług publicznych, rekreacją i sportem czy drogami. Wszystkie będą służyć mieszkańcom Gminy Rudna. Dziękuję Radnym za uchwalenie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok, dzięki czemu możliwa będzie realizacja zaplanowanych prac i dalszy rozwój gminy  – podkreśla Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

 

W 2023 zaplanowane są inwestycje związane z rozbudową infrastruktury wodno – kanalizacyjnej:

 • infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Koźlicach
 • sieć wodociągowa łącząca wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce
 • studnia głębinowa dla ujęcia wody w Chobieni
 • studnie głębinowe zastępcze na ujęciach Rynarcice, Gwizdanów i Mleczno
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Mlecznie
 • opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących modernizacji  stacji uzdatniania wody na ujęciach Wysokie, Rudna i Rynarcice

Kolejnym obszarem będą inwestycje dotyczące dróg. Na nadchodzący rok zaplanowane są:

 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w Chobieni przy ul. Głogowskiej w zakresie budowy chodnika i wymiany nawierzchni jezdni
 • przebudowa drogi powiatowej nr 1208D w Mlecznie w zakresie budowy chodnika
 • remont dróg powiatowych nr 1200D Juszowice-Rynarcice, nr 1207D Stara Rudna-Wądroże oraz nr 1210D Miłogoszcz-Radomiłów
 • zakończenie opracowania dokumentacji projektowej obwodnicy w Rynarcicach
 • opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Miłogoszcz – Górzyn
 • opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Brodów – Radomiłów
 • remont ul. Ścinawskiej w Rudnej
 • remont drogi gminnej w Olszanach
 • przebudowa ronda w Rudnej
 • odwodnienie drogi w Orsku
 • zakończenie opracowania dokumentacji projektowej drogi Toszowice – Stara Rudna

budowa świetlicy w Juszowicach

Na 2023 rok zaplanowane są dalsze inwestycje w infrastrukturę sportowo- rekreacyjną służącą mieszkańcom gminy: 

 • przebudowa obiektu sportowego OSiR w Chobieni
 • przebudowa strzelnicy w Gwizdanowie
 • urządzenie terenów rekreacyjnych w Rudnej wraz z tężnią solankową
 • zakończenie budowy ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w Toszowicach
 • przebudowa świetlicy w Ciechłowicach
 • zakończenie budowy świetlicy w Juszowicach
 • doświetlenie boiska w Orsku
 • modernizacja placu zabaw przy Centrum Kultury Gminy Rudna
 • budowa tężni solankowej w Chobieni
 • budowa siłowni w Nieszczycach

Ponadto, w styczniu wystartuje postępowanie na zaprojektowanie i wybudowanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna. Na osiedlu przy ul. Leśnej w Rudnej zostanie w 2023 roku wdrożony inteligentny system segregacji odpadów komunalnych.

Planowane jest rozpoczęcie budowy remizy OSP w Górzynie, realizacja cyfryzacji usług publicznych w Gminie Rudna oraz kontynuacja prac związanych z termomodernizacją budynków szkoły w Chobieni w ramach poprawy efektywności energetycznej obiektów.

Inwestycje na terenie Gminy Rudna w 2023 roku będą dofinansowane w łącznej wysokości 33 milionów 237 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.