Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o zmianach w zakresie wykorzystania wody do pojenia zwierząt. Nowe wytyczne obowiązują od 20 sierpnia 2022 r.

Rolnicy utrzymujący zwierzęta, w tym w szczególności zajmujący się chowem lub hodowlą bydła, powinni wykorzystywać do pojenia takich zwierząt wodę pochodzącą ze źródeł, która spełnia wymagania dla:

  • wody pitnej, przez co należy rozumieć wodę spełniającą wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  • wody czystej, przez co należy rozumieć wodę, która nie zawiera drobnoustrojów, substancji szkodliwych lub toksycznego planktonu w ilościach zdolnych do bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia zdrowotnej jakości żywności.