Są nowe możliwości dofinansowań w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Nowe zasady zostały przedstawione podczas kolejnego spotkania informacyjnego dla mieszkańców Gminy Rudna z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które odbyło się 3 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy Rudna.

Od 24 stycznia 2022 roku poza standardowymi opcjami dofinansowań w programie „Czyste Powietrze” obowiązują jeszcze dwie nowe. Adresowane są one do osób o najniższych dochodach, które będą mogły liczyć na pokrycie nawet 90% kosztów poniesionych inwestycji.

Kto może skorzystać z nowych opcji dofinansowań?

W III edycji programu „Czyste Powietrze”, o dofinansowania mogą ubiegać się osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym
  • lub mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zaświadczenie musi zawierać wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi także przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie

Nowe dofinansowania będą realizowane w dwóch opcjach.

Opcja I dofinasowania dla osób o najniższych dochodach

Pierwsza opcja dofinasowania w III edycji programu dla beneficjentów o najniższych dochodach obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ogrzewania lub nowego źródła ogrzewania i źródła c.w.u.

Dodatkowo mogą być wykonane i dofinansowane inne inwestycje, np. ocieplenie przegród budowlanych, wymiana okien, mikroinstalacja fotowoltaiczna, itp.

Kwota maksymalnej dotacji przy wyborze tej opcji to:

  • 60 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • 65 000 zł – gdy przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną

Opcja II dofinasowania dla osób o najniższych dochodach

Opcja druga to z kolei przedsięwzięcie, które nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła. W tym wariancie dofinansowane mogą być:

  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż)
  • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz

Kwota maksymalnej dotacji przy wyborze drugiej opcji to 30 000 zł.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat dofinansowań w ramach programu „Czyste Powietrze” można uzyskać na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl lub w Punkcie Konsultacyjnym w Urzędzie Gminy Rudna, który mieści się na II piętrze w pokoju nr 207, tel. 76 74 92 133.