Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb)oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych oraz pozbywanie się nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Jednocześnie informujemy, że w zakresie pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców gminy Rudna o wypełnienie stosownego zgłoszenia i dostarczenie do Urzędu Gminy lub przesłanie na adres poczty elektronicznej sekretaria@rudna.pl.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej http://rudna.bipgmina.pl. w Zakładce / Wzory dokumentów / Pozostałe.