Książka Apoteoza błękituMultimedialne Centrum Informacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II – Biblioteka

w Rudnej gromadzi piśmiennictwo dotyczące naszego regionu. Są to nie tylko książki i czasopisma, ale także tzw. Dokumenty Życia Społecznego. Druki te, nie znajdujące się w ogólnym obiegu księgarskim, stanowią niezastąpione źródło do badań dotyczących dziejów regionu.

Dokumenty związane z gminą zbieramy od 1994 r. W zasobach naszych znajdują się:

  • prace dyplomowe na tematy dotyczące gminy Rudna;
  • książki autorstwa osób związanych z gminą Rudna m.in. Anny Zarzyckiej, Adama Zarzyckiego, Krzysztofa Jelenia, Danuty Adamskiej, Marka Zawadki, Marii Jolanty Słowińskiej–Szkwarek;
  • 14 segregatorów z dokumentami na temat poszczególnych miejscowości w gminie Rudna;
  • poezje lokalnych twórców m.in. Krzysztofa Jelenia, Anny Zarzyckiej, Janiny Wertepnej, Henryka Lewickiego, Marii Jolanty Słowińskiej–Szkwarek, Józefa Ziętka;
  • foldery, prospekty, afisze, przewodniki, kroniki, archiwalne fotografie, informatory, monografie, wspomnienia, wydawnictwa dotyczące gminy, widokówki.

Dokumentami Życia Społecznego nazywamy materiały biblioteczne o różnorodnym charakterze. Odzwierciedlają one wszelkie przejawy życia społeczno-kulturalnego i polityczno-gospodarczego. Z reguły są świadectwem współczesnego życia danego społeczeństwa. Dokumenty te mają najczęściej charakter ulotny. Zawierają wiadomości niedostępne w innych źródłach lub trudne czy niemożliwe do odtworzenia w przyszłości, przez co stają się szczególnie cennymi źródłami informacji, które wraz z upływem czasu nabierają coraz większego znaczenia.

Celem gromadzenia DŻS w bibliotece jest przede wszystkim zabezpieczenie przed utratą publikacji, które są często jedynym śladem działalności lokalnych organizacji i instytucji, stowarzyszeń itp.. Są to zbiory szczególne pod względem formalnym i treściowym. Ich wartość postrzegana w krótkiej perspektywie czasowej jest pozornie nikła. Wzrasta jednak, gdy gromadzi się je w celach dokumentacyjnych. Mogą stanowić wartościowy materiał źródłowy dla studentów i badaczy historii regionu. DŻS dostarczają informacji o aktualnych wydarzeniach z różnych dziedzin życia, o istnieniu i działalności instytucji i organizacji, informują o sposobie i poziomie życia ludności i jej zainteresowaniach. Z upływem lat dokumenty te nabierają znaczenia historycznego jako ślady minionej epoki.

Jeżeli jesteś autorem pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej poświęconej naszemu regionowi i chciałbyś przekazać ją do księgozbioru Biblioteki w Rudnej, prosimy o kontakt tel. 76 8 464747 lub email: mci@sprudna.pl

Prosimy o przekazywanie kopii prac dyplomowych dotyczących Gminy Rudna w formie drukowanej lub elektronicznej. Rozumiejąc fakt, iż najczęściej są Państwo w posiadaniu jednego egzemplarza pracy, Biblioteka ze swojej strony deklaruje chęć kopiowania i bindowania prac. Jednocześnie informujemy, iż prace te będą przeznaczone do celów poglądowych dla potrzeb działalności naukowo-badawczej lub dydaktycznej, zgodnie z normami prawa autorskiego bez możliwości ich kopiowania na użytek własny (za wyjątkiem bibliografii ).

Biblioteka zwraca się również z prośbą o udostępnianie zdjęć dokumentujących ludzi i wydarzenia związane z naszym regionem, które za zgodą właściciela będą skanowane, oryginały zostaną zwrócone, a po wykorzystaniu przy opracowaniach o regionie na życzenie będzie umieszczona informacja od kogo pochodzą zdjęcia. Biblioteka zwraca się również z prośbą o przekazywanie wspomnień, pamiętników w formie pisemnej, nagrań, które po opracowaniu przybliżałyby nam wiedzę o ludziach i wydarzeniach w naszym regionie.

(Wanda Poskart, Ewa Kopystiań)