Od stycznia 2021 r. na terenie Gminy Rudna obowiązuje inna częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów biodegradowalnych z nieruchomości jednorodzinnych i wielolokalowych.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi, że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być dokonywana mniej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych oraz mniej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Zgodnie z definicją wynikającą z prawa budowlanego przez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Pozostałe nieruchomości, które nie spełniają cech budynku jednorodzinnego są nieruchomościami wielolokalowymi.

Ponadto informujemy, że właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali zbiórkę bioodpadów w pojemniku lub worku, mogą zostać wyposażeni w dodatkowe worki. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 76/74 92 120 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.