Wójt Gminy Rudna zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Wsparcie finansowe przewidziano na zadania publiczne z zakresu:

Gmina Rudna

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  • turystyki i krajoznawstwa,
  • ratownictwa i ochrony ludności.

Organizacje przystępujące do konkursu powinny pamiętać o wkładzie własnym – kwota wnioskowanej dotacji nie może stanowić 100% całkowitego kosztu zadania.

Oferty należy składać w terminie do dnia 24 lutego 2022 r. do godziny 9:00 w kancelarii Urzędu Gminy Rudna. Można również przesłać na adres: Urząd Gminy Rudna, Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna, wówczas ważna jest data wpływu do urzędu.

Więcej informacji:

  • Referat Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki – nr tel. 76 74 92 109 lub 76 74 92 110
  • lub na stronie www.bip.rudna.pl  TUTAJ