Wójt Gminy Rudna zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w kolejnym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

Wsparcie finansowe przewidziano na zadania publiczne z zakresu:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • turystyki i krajoznawstwa,
  • ratownictwa i ochrony ludności.

Organizacje przystępujące do konkursu powinny pamiętać o wkładzie własnym – kwota wnioskowanej dotacji nie może stanowić 100% całkowitego kosztu zadania.

Oferty należy składać w terminie do dnia 29 lipca 2021 r. do godziny 9:00 w kancelarii Urzędu Gminy Rudna lub przesłać na adres: Urząd Gminy Rudna, Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna – wówczas liczy się data wpływu do Urzędu.

Więcej informacji na stronie www.bip.rudna.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w Referacie  Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki pod numerami tel. 76 74 92 109/110