Wójt Gminy Rudna zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

 

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych. Wsparcie finansowe przewidziano na zadania publiczne z zakresu:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • turystyki i krajoznawstwa.

 

Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Rudna w terminie do 29 kwietnia 2021 r. do godziny 15:30.

Więcej informacji w na stronie  www.rudna.bipgmina.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”.