Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Gmina Rudna ogłosiła kolejny konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Wysokość środków publicznych zabezpieczonych na realizację ww. zadania w 2021 roku wynosi 18 000,00 zł.

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe i inne podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Rudna,
  • prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  • przedstawią ofertę realizacji zadania, sporządzoną zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu o konkursie.

Organizacje przystępujące do konkursu powinny pamiętać o  wkładzie własnym – kwota wnioskowanej dotacji nie może stanowić 100% całkowitego kosztu zadania. Realizację zadania dotowanego w ramach tego konkursu będzie można rozpocząć od podpisania umowy, a zakończyć 31 października bieżącego roku.

Oferty należy składać do dna 04 czerwca 2021 r., w kancelarii Urzędu Gminy Rudna lub przesłać na adres: Urząd Gminy Rudna, Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna – wówczas liczy się data wpływu do Urzędu. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią podmiotu i nazwą zadania, którego oferta dotyczy. Wybór ofert nastąpi do 18 czerwca 2021 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Gminy Rudna lub pod numerem telefonu 76 74 92 131/132.