Gmina Rudna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Wysokość środków publicznych zabezpieczonych na realizację tego zadania w 2022 roku wynosi 18 tysięcy złotych. 

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe i inne podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Rudna
  • prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem
  • przedstawią ofertę realizacji zadania, sporządzoną zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu o konkursie

Organizacje przystępujące do konkursu powinny pamiętać o wkładzie własnym. Kwota wnioskowanej dotacji nie może stanowić 100% całkowitego kosztu zadania.

Realizację zadania dotowanego w ramach tego konkursu będzie można rozpocząć od dnia podpisania umowy, a zakończyć w terminie do 31 października bieżącego roku.

Oferty należy składać do 9 maja 2022 r., w kancelarii przyjmowania pism i dokumentów Urzędu Gminy Rudna lub przesłać na adres: Urząd Gminy Rudna, Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna. W tym ostatnim przypadku liczy się data wpływu do Urzędu. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią podmiotu i nazwą zadania, którego oferta dotyczy. Wybór ofert nastąpi nie później niż w ciągu 20 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Gminy w Rudnej lub pod numerem telefonu 76 74 92 126/132.